Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Danh mục thủ tục hành chính xã Quảng Giao áp dụng thực hiện trực tuyến qua cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÚC ĐỘ MỘT PHẦN

ĐƠN VỊ CUNG CẤP

MỨC ĐỘ

1

Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

2

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

3

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

4

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

5

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

7

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

8

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

9

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

10

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

11

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

12

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

13

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

14

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

15

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

16

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

17

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

18

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

19

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

20

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

21

Thủ tục đăng ký kết hôn

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

22

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

23

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

24

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

25

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

26

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

27

Thủ tục đăng ký giám hộ

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

28

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

29

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

30

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

31

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

32

Thủ tục đăng ký lại khai tử

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

33

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

34

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

35

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

36

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

37

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

38

Thủ tục đăng ký khai tử

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

39

Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

40

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

41

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

42

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

43

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

44

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

45

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

UBND Xã Quảng Giao

Một phần

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ TOÀN TRÌNH

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

3

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

4

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

5

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

6

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

7

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

8

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

9

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

10

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

11

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

12

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

13

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

14

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

15

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

16

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

17

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

18

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

19

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

20

Cung cấp dữ liệu đất đai

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

21

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

22

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

23

Thăm viếng mộ liệt sĩ

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

24

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

25

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

26

Xác nhận thông tin hộ tịch

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

27

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

UBND Xã Quảng Giao

Toàn trình

Văn Thông

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa