Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Kết quả tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 các thôn và bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025

Kết quả tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 các thôn và bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

 
   

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của UBND xã Quảng Giao về tổ chức và hướng dẫn bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ủy ban nhân dân xã  báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch, tập huấn, hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử

Để công tác bầu cử Trưởng thôn thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 được thực hiện theo đúng luật, trên cơ sở thống nhất giữa Ủy ban nhân dân xã với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ủy ban nhân dân xã  đã tổ chức tập huấn cho Ban Công tác Mặt trận 07 thôn chuẩn bị công tác tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên địa bàn xã; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo quyền dân chủ trực tiếp của cử tri tại địa bàn dân cư.

2. Việc thành lập, công bố các Quyết định bầu cử

y ban nhân dân xã ban hành Quyết định thành phần cử tri tham gia Hội nghị cử tri bầu Trưởng thôn và là đại diện hộ gia đình (bao gồm cử tri thường trú, tạm trú dài hạn); Quyết định thành lập các Tổ bầu cử, Quyết định công bố ngày bầu cử của 07 thôn đảm bảo đúng thời gian quy định.

3.  Việc tuyên truyền, vận động trong Nhân dân về cuộc bầu cử

Để cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân kiến nghị các vấn đề trong cộng đồng dân cư đến các cấp chính quyền, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai đến các ban ngành, đoàn thể xã; thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quyền, trách nhiệm của cử tri, tham gia bầu cử đầy đủ.

4. Công tác giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến cuộc bầu cử

Từ thời điểm triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, Ủy ban bầu cử xã phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai tiến độ bầu cử theo kế hoạch, công tác chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Qua kiểm tra, các bước tiến hành bầu cử đúng thời gian luật định; Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp Trưởng thôn (thông qua Cấp ủy chi bộ) giới thiệu những người ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong quá trình khi triển khai công tác bầu cử đến khi kết thúc bầu cử Trưởng thôn, Ủy ban nhân dân xã không có đơn khiếu nại về công tác bầu cử.

5. Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội

Để công tác tổ chức bầu cử Trưởng thôn diễn ra thành công, Ủy ban nhân dân xã  xác định giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã  là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, trước tình hình đó, Công an xã đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng giữ vững ổn định an ninh trật tự trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025.

6. Về kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác bầu cử

Các điều kiện vật chất chuẩn bị cho trước và trong ngày bầu cử như:  Hòm phiếu, phiếu bầu, biên bản mẫu, chương trình đã chuẩn bị cho các Tổ bầu cử của 07 thôn.

Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử được chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm.

II. KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ

Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp Trưởng thôn (có thông qua Bí thư Chi bộ thôn để thống nhất) giới thiệu những người ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025: Số người được giới thiệu ứng cử Trưởng thôn là: 07 người (trong đó có 07 người là đảng viên).

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là: 1.243 hộ.

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự bầu cử: 745.

Tỷ lệ hộ dân tham dự bầu cử: 60% (trung bình của 07 thôn).

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được triển khai đúng luật, đảm bảo theo Kế hoạch bầu cử đã đề raCông tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủyHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânỦy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã chặt chẽ.

          - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn, các ban ngành tiến hành việc giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định. Kết quả hiệp thương và kết quả bầu cử cho thấy cử tri ngày càng quan tâm nhiều hơn về chất lượng, vai trò của người đại diện cho Nhân dân trong cộng đồng khu dân cư. Điều đó cũng thể hiện trách nhiệm của Nhân dân địa phương trong tham gia xây dựng chính quyền.

- Ủy ban nhân dân xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã hướng dẫn các Tổ bầu cử thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử thông qua các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. Từ đó, đã giúp công tác lãnh đạo bầu cử kịp thời, chính xác, đồng thời tổ chức tiếp nhận các thông tin từ các Tổ bầu cử để xử lý kịp thời. Tổ chức việc phân phối đúng, đủ các loại tài liệu, biểu mẫu, phiếu bầu, đồng thời hướng dẫn cụ thể việc sử dụng cho các tổ bầu cử của 07  thôn.

- Danh sách dự kiến nhân sự bầu cử Trưởng thôn đều được cử tri tín nhiệm và trúng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025, tỷ lệ biểu quyết (bằng cách giơ tay) bầu cho ứng cử viên trúng cử Trưởng thôn đạt từ 96% đến 100% và không có thôn nào phải tổ chức bầu cử lại.

- Công tác tuyên truyền được các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức thông qua các cuộc hội, họp, hiệp thương. Thông qua các hình thức tuyên truyền đã làm cho Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về nghĩa vụ, quyền lợi của cử tri trong việc nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở xã.

2. Khó khăn, hạn chế

Tỷ lệ cử tri tham gia ở một số đơn vị thôn đảm bảo theo quy định nhưng vẫn ở mức thấp dưới 60%.

Việc điều hành, tổ chức hội nghị của một số đồng chí cán bộ còn lúng túng, chưa tự tin, kinh nghiệm còn thiếu.

Trong công tác chỉ đạo còn một số đồng chí chưa quan tâm đến đơn vị thôn mình phụ trách (cán bộ chỉ đạo và cán bộ, công chức).

Nguồn nhân sự chi ủy ở một số thôn còn hạn chế cho nên vẫn phải bố trí Công an viên thôn riêng ở 3 đơn vị thôn và 01 dân quân quá tuổi.

IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 là có sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy, sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân xã và sự phối hợp thực hiện của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc , các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn làm tốt công tác vận động quần chúng tích cực tham gia công tác bầu cử.

Việc tăng cường lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện công tác bầu cử của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể và các tổ chức bầu cử nhằm phát hiện và kịp thời điều chỉnh những thiếu sót, bảo đảm công tác bầu cử đúng luật. Chuẩn bị một cách chu đáo các điều kiện, phương tiện phục vụ cho cuộc bầu cử, đặc biệt Tổ bầu cử phải thực hiện rà soát một cách kỹ lưỡng các loại biên bản và tài liệu để phục vụ ngày bầu cử tránh nhầm lẫn, sai sót./.

Văn phòng UBND xã

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa